budowlana do sprzedaży, 4,27 ha

sprzedaż • działka • budowlana


wielkopolskie • Piła • Śniadeckich


1 210 000 PLN
282 552 €
248 010 £
333 044 $
  • 42 711
28 zł
7 €
6 £
8 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W PILE PRZY UL. ŚNIADECKICH


Przetargi rozpoczną się w dniu 21 listopada 2017 roku od godz. 10:00 (zgodnie z kolejnością w tabeli) w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w kwocie wskazanej przy poszczególnych pozycjach, przelewem na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego nr 21 1130 1075 00026129 7320 0008 do dnia 16 listopada 2017 roku - tytuł przelewu ,,Wadium Piła, ul. Śniadeckich, działki nr …..". Za datę wpływu uznaje się ujawnienie środków na rachunku Sprzedającego.


Sprzedaży podlegają nieruchomości niezabudowane położone
w miejscowości Piła przy ul. Śniadeckich, opisane w KW
nr PO1I/00017106/2.

Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w 8 pozycjach:

Pozycja nr 1
Działka ewidencyjna nr 51/30 o pow. 3,4808 ha,
Działka ewidencyjna nr 51/32 o pow. 0,6085 ha,
Działka ewidencyjna nr 51/33 o pow. 0,1818 ha,

Cena wywoławcza: 1 210 000 zł
Wadium: 120 000 zł

Pozycja nr 2
Działka ewidencyjna nr 51/27 o pow. 4,6434 ha,
Działka sprzedawana wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części w działkach ewidencyjnych:
- nr 51/28 o pow. 0,4285 ha,
- nr 51/29 o pow. 0,2005 ha,

Cena wywoławcza: 3 445 000 zł
Wadium: 340 000 zł

Pozycja nr 3
Działka ewidencyjna nr 51/31 o pow. 7,6683 ha,
Działka sprzedawana wraz z udziałem wynoszącym 1/2 części w działkach ewidencyjnych:
- nr 51/28 o pow. 0,4285 ha,
- nr 51/29 o pow. 0,2005 ha,

Cena wywoławcza: 1 745 000 zł
Wadium: 180 000 zł

Pozycja nr 4
Działka ewidencyjna nr 51/26 o pow. 5,4559 ha,

Cena wywoławcza: 3 410 000 zł
Wadium: 340 000 zł

Pozycja nr 5
Działka ewidencyjna nr 51/25 o pow. 1,1562 ha,

Cena wywoławcza: 915 000 zł
Wadium: 90 000 zł

Pozycja nr 6
Działka ewidencyjna nr 51/24 o pow. 1,3811 ha,

Cena wywoławcza: 1 090 000 zł
Wadium: 100 000 zł

Pozycja nr 7
Działka ewidencyjna nr 51/23 o pow. 5,0672 ha,

Cena wywoławcza: 3 695 000 zł
Wadium: 370 000 zł

Pozycja nr 8
Działka ewidencyjna nr 51/20 o pow. 2,1543 ha,

Cena wywoławcza: 465 000 zł
Wadium: 50 000 zł


Nieruchomości są niezabudowane, nieogrodzone i niezagospodarowane. Teren działek płaski, porośnięty drzewostanem sosnowym oraz roślinnością niską. Bezpośrednie otoczenie ww. nieruchomości stanowią tereny budowlane o funkcji usługowej, handlowej, przemysłowej, magazynowej rzeka Gwda, tereny leśne oraz tereny zabudowy wielorodzinnej. Przedmiotowe działki nie zostały wyposażone w media. Dojazd do ww. działek realizowany jest od ulicy Śniadeckich poprzez drogę miejską o nawierzchni asfaltowej, a bezpośredni dostęp zapewniają drogi wewnętrzne, nieutwardzone.
Nieruchomości są wolne od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich. Nabywca przejmie je w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Ewentualne wznowienie granic działek nastąpi na koszt nabywcy nieruchomości.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piły (Uchwała nr LII/631/10 z dnia 28 września 2010 r.) przedmiotowe działki znajdują się na terenach oznaczonych symbolami:
• działka nr 51/20: Z - tereny zieleni naturalnej, KDWx1- tereny dróg pieszo - rowerowych,
• działka nr 51/23: MN1, MN3 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDW - tereny dróg wewnętrznych,
• działka nr 51/24: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
• działka nr 51/25: MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
• działka nr 51/26: MN1 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDW - tereny dróg wewnętrznych, KDW1, KDW2 - tereny komunikacji wewnętrznej obejmujących publicznie dostępne drogi wewnętrzne, Z - tereny zieleni naturalnej,
• działka nr 51/27: MN1, MN2, MN3, MN4 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, KDW - tereny dróg wewnętrznych, KDWx - tereny przejść pieszych, KDWx1 - tereny dróg pieszo-rowerowych,
• działka nr 51/28: KD-D1 - drogi dojazdowe,
• działka nr 51/29: KDWx1 - tereny dróg pieszo-rowerowych,
• działka nr 51/30: Z2 - tereny zieleni naturalnej dla których ustala się zachowanie istniejącego drzewostanu oraz zakaz zabudowy budynkami, z dopuszczeniem realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej służących obsłudze terenów objętych planem, z wyodrębnieniem terenów: Z2 - stanowiącego pas izolacyjny wokół kotłowni rejonowej, Ks - kanalizacji ścieków komunalnych - przepompownia,
• działka nr 51/31: Z1 - tereny zieleni naturalnej dla których ustala się zachowanie istniejącego drzewostanu oraz zakaz zabudowy budynkami, z dopuszczeniem realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej służących obsłudze terenów objętych planem, z wyodrębnieniem terenów:
Z1 - stanowiącego, w części strefę bezpieczeństwa strzelnicy sportowej,
• działka nr 51/32: Ki-teren pasa infrastruktury technicznej.
Natomiast zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr VI/75/15 z dnia 31 marca 2015 r.) działka ewidencyjna nr 51/33 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: it1 - tereny wyodrębnionej funkcji infrastruktury technicznej.
  • powierzchnia: 42711 m2
  • powierzchnia działki: 42711 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek